muzyka polesia

Традиційна інструментальна музика Рівненського Полісся. 
 Віктор Ковальчук

 Народні інструменти й інструменталь­на музика є важливою складовою частиною духовної культури Рівненського Полісся. Ця фольклорна традиція формувалася під впли­вом географічних особливостей, форм госпо­дарської діяльності, історичного, економічно­го та соціально-суспільного розвитку. Один із найдавніших проявів полісько­го інструментального музичного мистецтва пов’язаний із працею і побутом пастухів. Їхня культура головним чином представлена духо­вими інструментами до яких належать: різновиди глобулярної флейти у ви­гляді тварин, птахів, людей ("свисток”, "свис­тун”, "свищик”) – окарини, пасту­ший і дитячий інструмент "пискавка, дудка-"викрутка”, дудка-"колянка”, піз­ніше хроматична сопілка та кларнет. Числен­ні відомості, викладені в етнографічній літе­ратурі, свідчать про інтенсивне побутування на Поліссі довгої пастушої труби та рогу, завдяки яким пастухи подавали умовні звуки, що сигна­лізували про вигін худоби, повернення стада додому, загублення тварин, а також сповіща­ли про небезпеку через наближення хижаків.
     Окрім аерофонів, на Рівненському Поліссі широкого поширення набули інструментигрупи мембранофо­нів до якої належать три найуживаніших інструмен­ти: 1) бубон ("решітко”, "решето”) – малий барабан з однією мембраною, натягненою на дерев’яну круглу дошку ("обичайку”) з кілько­ма розрізами, в які вставлялися по дві маленькі мідні або олов’яні тарілочки. Грали на решітку дерев’яною паличкою "колотушкою”; 2) бара­бан ("бубен”) – великий двомембранний бара­бан з тарілками; 3) двомемб­ранний барабан зменшених розмірів – "буха­ло”. Усі ці інструменти використовувалися в поліських традиційних ансамблях.
      Із групи ідіофонів (самозвучних інструмен­тів) на Рівненському Поліссі побутували ме­талеві дзвіночки, ложки, "трещотки”, а також дитячий інструмент гребінь.
     Групу струнних інструментів представляють скрипка та ліра. На сьогодні не збереглося докладних відомостей про лірницьку традицію на Рівнен­ському Поліссі, яка ще століття тому мала до­статньо високий розвиток. Головну роль у музичному побуті поліщу­ків відігравала, безсумнівно, скрипка.
     В останні десятиліття ХХ ст. на досліджу­ваній території найбільшою популярністю ко­ристувався клавішно-духовий інструмент гру­пи язичкових – гармошка ("хромка” і "вєнка”), яку в окремих місцевостях витіснив баян.
     
Традиційна інструментальна музика на Рівненському Поліссі, як і в інших історико- етнографічних районах, набула свого розповсю­дження в сольному та ансамблевому виконанні. Сольне музикування головним чином було характерне для пастушої культури, а також для музикан­тів мандрівної традиції, яку в поліському се­редовищі представляли лірники та сліпі гар­моністи. Також сольна гра властива для скрипки, яка су­проводжувала спів під час різних фрагментів весільного обряду або ж звучала як звуконасліду­вальна ілюстрація до музично-оповідальних картинок.Та все ж таки в традиційні інструменталь­ній культурі регіону домінувало ансамбле­ве виконавство. Поліські традиційні ансамблі можна поділити на дві основні групи: а) тра­диційний (регіональний) склад інструмен­тів у вигляді дуету зі скрипки та решітка, яке пізніше замі­нив барабан з тарілкою; рідше – тріо з долу­чанням скрипки-„втори”.; б) склад за загальноєвропейським зраз­ком, що сформувався унаслідок проникнення у їхній склад популяр­них інструментів – кларнета, гармошки та ба­яна.
 
     Поліська інструментальна капела була без­посереднім учасником багатьох обрядодійств, та найголовніша й обов’язкова роль їй відво­дилася у весільному обряді. До другої половини ХХ ст. на Рівненсько­му Поліссі капела була головним учасником хрестильного обряду, а також календарно-обрядових дійств (Різдво, Трійця). Окрім того інструментальна музика широко застосовува­лася у необрядових дійствах, а саме на вечор­ницях, „толоках”, „прядках”, пізніше – про­водах в армію, уродинах.        Репертуар інструментальних капел го­ловно поділяється на музику "до слухан­ня”, яку представляють марші та "до танцю”. Увесь танцювальний репертуар рівненсько- поліських інструментальних ансамблів мож­на поділити на загальнонаціональні та на­пливові твори, та це не виключає побутуван­ня у минулому на цій території питомих ло­кальних творів. Групу питомих загальнона­ціональних танців репрезентують козаки та гопаки. Та серед усіх поліських танцюваль­них творів найпопулярнішою є полька, яка була неодмінним атрибутом музичної тради­ції та обов’язковим твором у репертуарі кож­ного з виконавців. Поряд із полькою, ближче до нашого часу не менш значиме місце в необрядовому тан­цювальному репертуарі інструментальних капел відводилось вальсам, які хоча й відзна­чаються відносно новітнім походженням, од­нак також побутували у локальних варіантах.Щодо напливових творів, то такими пере­важно були традиційні танці сусідніх із Укра­їною країн, що становило цілком відокремле­ну стильову групу. Значну частину міґрацій­них творів у репертуарі займають російські, польські, білоруські танці.
 

Дискографія:
 1. Ой ти, полька «Рухля» : Традиційна скрипкова музика Рівненського Полісся [Звукозапис] / упоряд. В. Ярмола, В. Ковальчук. – Рівне: ЕКЦ «Веснянка» Рівненського ПДМ, 2010.
 2. Традиційна інструментальна музика. Рівненське Полісся. Автентичне виконання [Звукозапис] /упоряд. В.Ярмола, В. Ковальчук.– Рівне: ЕКЦРівненського ПДМ,2011.
 3. Україніка. Автентична музика України (8 CD).[Звукозапис]. – Київ :Україніка, 2007.
 4. Гулянка з троїстими музиками. Народні пісні та мелодії [Звукозапис].– Київ :Астра, 2008.
 5. Етногурт «Сільська музика.Традиційна інструментальна музика Рівненського Полісся [Звукозапис].– Рівне: ЕКЦ Рівненського ПДМ, 2012.
 6. Скрипкова традиція Рівненсько-Волинського Полісся.(Звукозапис) / Упорядкування В.Ярмола. – Львів: Сполом, 2014.
 7. «Пісні бурштинового шляху».Фольклорний гурт «Берегиня»– Вип. ІІ. с.Городець Володимирецького р–ну [Звукозапис] /упоряд. В.Ковальчук.– Рівне: ЕКЦ Рівненського ПДМ, 2012.
 8. Етнокультура Рівненського Полісся. Традиційна музика(4 CD)[Звукозапис] / упоряд. В. Ковальчук.– Київ :Україніка, 2009.
 9. Зелений шум Полісся (Звукозапис) /Київ:- Арт-екзистенція, 2002.
 10. Ой одверни, Боже, хмару/Традиційна музика Полісся/(Звукозапис)/ Київ: - МНС України, 1999.
 11. Поліський лірник. Традиційні лірницькі пісні Західного Полісся. (Звукозапис) /Київ:Атлантик, 2004.
 
Бібліографія:
 1. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся: матеріали комплексних наукових експедицій Рівненського фольклорно–етнографічного товариства / ред.–упоряд. В.Ковальчук. – Вип. 1– Рівне: Волинські обереги, 2001. – 112с.
 2. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / ред.–упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 2. – Рівне: Перспектива, 2002. – 119 с.
 3. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / ред.–упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 3. – Рівне: Перспектива, 2003. – 135 с.
 4. Етнокультурна спадщина Полісся / ред.–упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 4. – Рівне: Перспектива, 2003. – 255 с.
 5. Етнокультурна спадщина Полісся / ред.–упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 5. – Рівне: Перспектива, 2004. – 256 с. : з ілюстр., нот.,CD
 6. Етнокультурна спадщина Полісся / ред.–упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 6. – Рівне: Перспектива, 2005. – 200 с. : з ілюстр., нот., CD
 7. Етнокультурна спадщина Полісся / ред.–упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 7. – Рівне: Перспектива, 2006. – 308 с. : з ілюстр.,нот., CD
 8. Етнокультура Рівненського Полісся/ред.–упоряд. В.Ковальчук. – Рівне: ПП ДМ, 2009. – 378 с.:з іл.,нот.
 9. Ковальчук В.П. Етнокультурний центр у системі позашкільного закладу:концепція, досвід, перспективи:метод.посібник/В.П.Ковальчук, О.О.Гумінська.-Тернопіль:Навчальна книга – Богдан, 2014.-192с.+8с.:фото:вкл.
 10. Ярмола В.С. Скрипкова традиція Рівненсько-Волинського Полісся (Текст):моногр.-Львів:СПОЛОМ,2014.-234с.:іл.,ноти.
Архіви:
1.Фонди Етнокультурного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді (м.Рівне, вул.Князя Володимира, 10).
2. Кафедра музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету (м.Рівне, вул.Хвильового , 7)
 
Матеріали в Інтернеті:
 
музичні інструменти Поліcся : http://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=784
 
Фільм "Втрачена традиція" - присвячено пам"яті народних скрипалів Рівненського Полісся. 
Зипис- Віктора Ковальчука, Юрія Рибака та Вікторії Ярмоли.
Відеомонтаж - Володимира Єніна.
Ідея, укладання - Віктора Ковальчука.

 
інші матеріали:
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.